Allmänna Leveransvillkor

Dessa villkor avser leverans/ installation av el-, tele- och data-tekniska anläggningar och utgör utfyllnad till det avtal som parterna tecknat. Dessa villkor ska ha företräde framför eventuella allmänna bestämmelser om inte annat särskilt avtalats, parternas avtal äger företräde framför dessa villkor.

För konsumentavtal gäller dessa Allmänna leveransvillkor endast där ej annat reglerats i de särskilda regler som följer av konsumentköp- respektive konsumenttjänstlagen.

1. Anbud/offert

Säljarens skriftliga anbud/offert är om annat ej anges bindande i 1 månad från anbudsdatum.

2. Pris

I anbud och avtalshandlingar angivna priser och avgifter är exklusive mervärdeskatt, andra skatter, avgifter och pålagor. Kostnad för frakt och försäkring tillkommer. Vid löpande timdebitering sker debitering per påbörjad timme. Timdebitering innefattar utöver utfört arbete på plats, bl.a. materielhantering, resor, planering, dokumentation.

3. Kostnadsförändring

Säljaren äger rätt att justera ersättningen med anledning av inträffade förändringar av säljarens kostnader. Beräkning av kostnads-ändringarna sker enligt Entreprenadindex (www.entreprenadindex.se). Varje huvudgrupp (exempelvis Litt 151 Lågspänningsanläggningar) regleras för sig månadsvis. Indextalet för den månad som sista anbudsdagen infaller, utgör bas för beräkning av kostnadsändringarna (basmånad). För varje grupp beräknas kostnadsändringen genom att jämföra basmånadens indextal med indextalet för den månad, under vilken arbetet utförs (utförandemånad). Debitering av kostnadsregleringsbeloppet får ske så snart indextal för utförandemånaden är fastställt. Säljaren äger rätt att justera ersättning med anledning av, enligt säljarens bedömning, oförutsedda kostnadsökningar som beror på onormala prisförändringar avseende material. Prisökningar om mer än 5 % anses alltid onormala.

4. Betalningsvillkor

Fakturering sker i samband med leverans eller enligt de villkor som särskilt avtalats. Vid installationer eller vid större leveranser äger säljaren rätt att fakturera upplupna kostnader månadsvis. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta beräknad enligt 6 § Räntelagen (SFS 1975:635)

5. Förbehåll om rätt till återtagande

Produkterna/anläggningen förblir säljarens egendom tills den blivit till fullo betald. Intill dess äganderätten övergått till köparen förbinder sig köparen att väl vårda produkterna/anläggningen. Vid eventuell nedmontering, oaktad anledning, har säljaren rätt till ersättning för nedlagt arbete såväl för montering som demontering.

6. Leverans/installation

Vid köp av enbart materiel sker leverans fritt från säljarens kontor/lager. Vid sådan åligger det köparen att utan dröjsmål undersöka och kontrollera varje leverans. Vid leverans med efterföljande installation ansvarar köparen för att det finns tillfartsväg från allmän väg till mottagningsplatsen samt att köparens mottagningsförhållanden medger leverans på lämpligt sätt. Köparen ansvarar för att av denne tillhandahållna ritningar och beskrivningar är korrekta. Om hinder ej är undanröjda eller om arbete ej kan utföras utan avbrott på grund av att köparen ej fullgjort sitt åtagande debiteras köparen tillkommande kostnader.

7. Åtagandets omfattning/förutsättningar

Följande ingår ej i säljarens åtagande:

> Mark- och byggnadsarbeten.

> Målning, efterlagnings-/igensättningsarbeten och finstädning.

> Ev. kostnader för liftar, ställningar och/eller lyftanordningar samt specialverktyg/-instrument/- utrustning.

> Servis‐ och anslutningsavgifter. > Bygg‐ och arbetsmiljösamordningsansvar (s.k. BAS‐U och BAS‐P).

> Kostnader för avfall, återvinning och miljöavgifter.

> Fel eller brister i befintlig anläggning.

Köparen skall utan anmodan förse säljaren med information om eventuella för arbetsstället särskilda arbetsmiljörisker och/eller ordnings- och skyddsregler.

8. Säljarens ansvar/garanti

Säljaren åtager sig att avhjälpa fel som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller arbete och som förelegat vid leveransdagen samt framställs till säljaren inom 12 månader från avlämnande/idrifttagande av vara/tjänst. Säljaren frånsäger sig allt ansvar och lämnar inga garantier på materiel som tillhandahållits av köparen. Säljaren ansvarar ej för fel eller skada som uppkommit genom olyckshändelse, oaktsamhet, felaktigt handhavande, underlåtelse att följa drift- och skötselanvisningar, obehörigt ingrepp, åsknedslag eller annan liknande yttre omständighet. För delar som bytts ut eller reparerats har säljaren samma ansvar som för den ursprungliga leveransen under en tid av ett år räknat från utbytet eller reparationen. Säljarens ansvar är dock under alla förhållanden begränsad till en tid av högst två år från avlämnandet av varan eller tjänsten. Säljarens ersättningsskyldighet är under alla förhållanden begränsad till 100 prisbasbelopp. Utöver vad som anges ovan har säljaren inte något ansvar för fel eller brister. Detta gäller varje förlust felet kan orsaka som exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst och annan ekonomisk förlust

9. Felavhjälpande/reklamation m.m.

Avhjälpande enligt ovan skall ske inom skälig tid från det att köparen anmält felet till säljaren. Vad som är skälig tid skall bedömas med hänsyn till felets art och omfattning, svårighet att fastställa felet, tillgång till reservdelar och tillgänglig kapacitet. Säljaren är skyldig att avhjälpa fel endast om köparen underrättar honom om felet inom skälig tid, normalt 14 dagar från det att felet uppstår, dock senast inom 12 månader från leveransdagen.

10. Köparens rätt om fel ej avhjälps

Uppfyller inte säljaren inom skälig tid sin skyldighet att avhjälpa fel eller brist har köparen rätt att genom skriftligt meddelande ge honom en slutlig, skälig, frist för detta. Efter utgången av sådan frist har köparen, om felet eller bristen inte avhjälpts, rätt att efter eget val: Alt.1: Låta avhjälpa felet på säljarens bekostnad. Köparen skall därvid förfara med omdöme och begränsa åtgärder och kostnader för avhjälpandet eller, Alt.2: Kräva prisavdrag med belopp motsvarande värdet av fel/brist, dock högst 15% av avtalat pris för leveransen.

11. Tider m.m.

Leverans/installation skall ske/utföras inom avtalad tid. Leveransen/installationen är slutförd när säljaren fullgjort sina åtaganden enligt upprättat avtal. Säljaren har rätt till tids-förlängning om åtagandena försenas p.g.a. för-hållanden som säljaren inte orsakat och vars effekt säljaren rimligen inte kunnat undanröja. Om Säljaren och Köparen har avtalat om vite separat och leveransen/installationen försenas och Säljaren inte har rätt till tidsförlängning, skall Säljaren betala vite i enlighet med vad Säljaren och Köparen avtalat.

12. Force majeure

Bl.a. annat följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder, om de inträffar sedan avtal slutits och hindrar dess fullgörande. Arbetskonflikt och varje annan omständighet, som säljaren inte kan råda över, exempelvis men inte uttömmande; eldsvåda, krig, oförutsedda militärinkallelser, pandemi, samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer. Det åligger säljaren att utan uppskov skriftligen underrätta köparen om sådan omständighet som sagts ovan.

13. Avbeställning

Om köparen utan att ha rätt till hävning enligt ovan annullerar ingånget avtal har säljaren rätt att utfå ersättning för därav orsakade kostnader samt utebliven vinst med ett belopp motsvarande minst 20% av priset.

14.Tekniska handlingar

Ritningar och andra tekniska handlingar som säljaren överlämnat förblir dennes egendom. Köparen får endast använda, kopiera eller delge tredje man sådan handling om det fordras för det med handlingen avsedda syftet.